what are you…

Ontwaken

2 september 2010

Het primaire 'ik' is het ongerepte ene Bewustzijn. Ik en Bewustzijn zijn één. Bewustzijn is God… Jezus zei: ik en mijn vader zijn één. God is zowel het Waarnemende als alles dat verschijnt. Het kind (primair ongedifferentieerd bewustzijn) wordt aangeleerd om voor te stellen via afgebakende concepten. Dat is praktisch om te functioneren in de relatieve wereld van vormen, echter geeft het ook - via identificatie - vervreemding.

In de psychische ruimte (geest) worden beelden verzameld. Dat zijn energie-indrukken van familie, wereld en gebeurtenissen. Bewustzijn leert via psychologische weergaven verschijnselen van betekenis en omschrijving te voorzien. Projecties zijn energetische houdingen en trillingen waarmee mensen ideeën over zichzelf en de wereld presenteren. In de geest ontstaat een verzameling personages en indrukken die interpretaties en projecties vertegenwoordigen.

Een psychisch ik-beeld omschrijft zich aan de hand van herinneringen en aangereikte ideeën. Indrukken van de wereld vormen een psychologisch landschap. De uit de omgeving verzamelde personages worden gezien als alleen maar bestaand buiten het ik. Bij nader onderzoek blijken het energetische verschijnselen te zijn in de geest, die voorstelt in afgescheiden apartheden.

Geest - Heilige Geest - Licht - Bewustzijn

Geest is in wezen de ene heilige Geest die via identificatie met het zelfbeeld verkrampt tot ego-geest. Geest kan ook het Licht genoemd worden. Het Licht is dan Bewustzijn dat waarneemt en ziet, of het Stille dat absoluut is en geen vorm heeft. Ego is eigenlijk de ik-illusie die eigendom claimt over herinneringen, indrukken en bezittingen.

Licht is vóór de tijd het leeftijdloze dat waarneemt, het psychische ik is de vorm die zich heeft leren zien als een apart van het geheel bestaand personage. Licht is metaforisch gesproken de bovenkant van Bewustzijn, Leven de organische onderkant. Midden in is bovenpersoonlijke Liefde die waarneming blijft relateren aan Leven dat altijd nu, nieuw, fris en onbeladen is.

Leven-Liefde-Licht is één, een drie-eenheid die verwarring ontzenuwt. Leven-Liefde-Licht is God of Bewustzijn. In de geest vormt zich een ik-vorm die zich identificeert met het lichaam en zegt: 'ik ben man' of 'ik ben vrouw'. Daar begint al de afgescheidenheid. Dit 'ik' krijgt ideeën over hoe het man of vrouw wil zijn, waardoor de biologie verkrampt.

Uiteindelijk is ook het begrip 'mens' een concept in de geest dat hoort bij de relatieve wereld van vormen. Via de ik-vorm eigent ego zich ervaringen toe om ze tot verhaal te redigeren. Het lijkt daardoor dat er ontelbare personen zijn die ieder een eigen verhaal verdedigen. Relatief gezien is dat ook zo, doch vanuit het absolute is het één universeel Zijn. Loskomen van het - meestal in het voordeel van het ego verdraaide - verhaal zou je ontwaken kunnen noemen.

De Psychologische Identiteit

Vast houden aan een psychologische identiteit suggereert een apart persoon die ergens vandaan komt en ergens naar toe gaat. Dat wordt onderstreept met verworvenheden, uit het collectieve karma gehaalde ervaringen, status, bezit, sekse… Als wordt ingezien dat bewustzijn geen leeftijd of afmeting heeft, ontspant de focus van het ego-standpunt terug in het onbegrensde. Gevangenschap in tijd valt weg… hunkering naar Liefde wordt herkend als ego-vervreemding.

De ander is geen verschijning buiten het ik, doch een aspect van de ene - in verwarring zijnde - menselijke geest. Ontmoetingen worden niet meer vanuit ego-angst vermeden doch aanvaard als uitnodiging om - collectieve - verwarring te ontzenuwen. Spiritualiteit is geen concept waarmee afscheiding gecreëerd kan worden, doch de ene heilige Geest, die levensvormen inspireert en aanspoort om vanuit oorspronkelijke Eenheid te Leven.

Ruimtelijk Bewustzijn

Wantrouwen blijkt angst voor identiteits-verlies. Identiteit moet ruimte scheppen waar bewustzijn nog niet beseft dat het Leven-Liefde-Licht is en vanzelf (ongecreëerd) de ruimte is waar alles zich in voltrekt. Het is de kleine geest die benauwdheid schept en zijn psychologische interieur onder controle moet houden om zich veilig te voelen. Het is deze verkramping die - vanuit een zich toegeëigend verleden - een identiteit construeert en daarom dat verleden moet vasthouden.

Het 'ik' koestert verleden om er verontwaardiging en trots aan te kunnen ontlenen. Dat is nodig om afstand te bewaren tussen ik en wereld of ik en ander (schuld - boete). Dit is een geestelijk gevecht, dat zich in de vormenwereld manifesteert als oorlog, heersen, angst, lijden, pijn en argwaan. Telkens lijkt de wereld of de ander verantwoordelijk voor 'mijn geluk'. Dat komt pas als de ander, de wereld of God zich houdt aan de regels… die ik bepaal. (…)

Die strijd wordt bepaald door de psychologische constructie die vanuit de kindertijd in de geest is ontstaan. Energetische figuren vormen een kader waarbinnen de ik-vorm zich probeert staande te houden. Het ik vecht tegen, of voelt zich gesteund door energie-indrukken van ouders, familie, traditie, cultuur en tijdgeest. Handelingen worden almaar gerelateerd aan een verzameling indrukken uit het verleden. Energie-indrukken kunnen vijf minuten of vijfduizend jaar oud zijn.

Transparant Bewustzijn

Vervreemding is bewustzijn dat vergeet dat het vóór de tijd is en vanuit transparantie naar een droom kijkt. Die droom speelt zich af in de dimensie van tijd en ruimte, terwijl bewustzijn geen dimensie is. Het ik-personage groeit op met het idee dat het een verschijning in de droom is. De droom krijgt de naam 'mijn leven'.

Eenzaamheid is bewustzijn dat in verwarring over zichzelf is. Het meent een aparte vorm te zijn die zich in de dimensies verloren voelt. Het moet zijn weg vinden en wordt wanhopig van de vele richtingaanwijzers. Wanhoop is - in de aanvaarding ervan - een mogelijkheid tot ontwaken en de opening naar het tijdloze dat waarneemt… het Stille dat niet geboren wordt en niet sterft.

Ontwaken is beseffen niet een droom-persoon te zijn doch Leven-Liefde-Licht, of het ene transparante Gewaarzijn, dat onbegrijpelijk vóór tijd het tijdloze Wonder is waarbinnen alle dimensies gedroomd worden. Leven-Liefde-Licht komt nergens vandaan en gaat nergens naartoe… het Is. Werkelijke rust is Vrede… God die alle begrip te boven gaat.

healingsite   1993 - 2024