Mind and Peace

Mind and Peace


Mind as mind knows no peace…
Mind at peace is no mind at all.

 

Krishna Menon
From: Notes on Spiritual Discourses - Taken by Nitya Tripta, 1950 - 1959 (# 10)